fbpx

Učinkovito odstranjuje kamenac kod parnih čistača i drugih uređaja koji rade s vrućom vodom, kao primjerice kuhala za vodu ili autom. za kavu – za dug životni vijek i malu potrošnju energ.

Tehnički podaci

Veličina posude (g) 6 x 17
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 15
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 205 x 125 x 20
 Odstranjivač kamenca u prahu RM 511
UPOZORENJA I SIGURNOSNI SAVJETI PREMA DIREKTIVAMA EUROPSKE UNIJE
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
  • H335 Može nadražiti dišni sustav.
  • P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
  • P102 Čuvati izvan dohvata djece.
  • P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
  • P304 + P340 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olak­ šava disanje.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.